bærekraft

Norrdes Visjon
«En Fremtid med Bærekraftig Harmoni

Hos Norrde ser vi for oss en fremtid der bærekraftige praksiser og harmonisk sameksistens med naturen ikke bare er idealer, men realiteter. Vårt engasjement strekker seg utover rene forretningsmål; det er et løfte om å fremme en verden der bærekraft er en integrert del av alle livets aspekter.

Vår visjon er å være i forkant av å drive positiv endring, og å sette et eksempel innen bærekraftig akvakultur, ansvarlig forbruk og innovativ miljøforvaltning. Vi er dedikert til å nære inkluderende, trygge og robuste samfunn, og sikrer at fremgang aldri skjer på bekostning av vår planet eller dens innbyggere.

Vi streber etter en verden der økonomisk vekst, sosial rettferdighet og miljømessig helse er i perfekt balanse. Denne visjonen veileder hver beslutning vi tar, fra å minimere vårt økologiske fotavtrykk til å fremme politikk som beskytter planeten vår. Vi er ikke bare et selskap; vi er voktere av en bærekraftig fremtid, forpliktet til å etterlate et arv av håp og helse for kommende generasjoner.»


 

BÆREKRAFT
Norrde har en visjon om landbasert oppdrett som fokuserer på å utvikle og drive akvakulturaktiviteter med minimale negative miljøpåvirkninger. Vår tilnærming sikrer fiskens velferd, økonomisk bærekraft, og støtter de lokale samfunnene.

 

SIRKULÆRØKONOMI
Vi i Norrde har som mål å skape produksjonssystemer som reduserer avfall, effektiviserer ressursbruk, og minsker miljøbelastningen.

Avfallshåndtering: Vi arbeider for å redusere, gjenbruke og resirkulere avfall fra våre byggeprosjekter. Dette omfatter sortering for gjenvinning, kompostering av organisk avfall, og utvinning av verdifulle ressurser.

Energieffektivitet: Vi er dedikert til å optimalisere energibruken og integrere fornybare energikilder i vår produksjon for å minske vår klimapåvirkning.

Produktdiversifisering: Vi er engasjert i å utvikle innovative produkter eller tjenester fra biprodukter eller reststrømmer fra vår oppdrettsvirksomhet. Målet er å maksimere verdiskaping og redusere avfall.

Samarbeid og partnerskap: Gjennom samarbeid med andre aktører i verdikjeden, arbeider vi for en mer bærekraftig sirkulær forretningsmodell. Vi deler kunnskap og ressurser for å forbedre ressursutnyttelsen.

Ved å adoptere prinsippene for sirkulærøkonomi i landbasert oppdrett, bidrar vi til å redusere vårt miljøavtrykk, øke ressursutnyttelsen, og fremme en produksjon som er bærekraftig både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Norrde er forpliktet til å støtte det grønne skiftet og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Les videre for å forstå hvordan vi har tilpasset vårt arbeid til FNs bærekraftsmål.

For å oppnå Mål 17 er samarbeid nøkkelen, og det er essensielt for fremgang i bærekraftig utvikling. Dette målet anerkjenner betydningen av å engasjere en rekke aktører - inkludert regjeringer, det sivile samfunnet, næringslivet, og akademiske institusjoner - i et felles samarbeid for å nå målene.

Etablering av partnerskap: Identifisere og utvikle tverrsektorielle partnerskap for å arbeide mot felles mål innenfor bærekraftig utvikling.

Kunnskapsdeling: Fremme utveksling av kunnskap og erfaringer mellom forskjellige aktører for å lære av hverandres beste metoder.

Ressursmobilisering: Mobilisere ressurser fra varierte kilder, inkludert offentlige og private investeringer, for å støtte bærekraftige initiativer.

Innovasjon og teknologi: Stimulere til innovasjon og teknologisk utvikling gjennom partnerskap for å utforske nye løsninger på utfordringer knyttet til bærekraft.

Påvirkning av beslutningstakere: Influere beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt nivå for å prioritere bærekraftig utvikling gjennom partnerskap og samarbeid.

Ved å samarbeide mot disse felles målene, kan vi oppnå større og mer vedvarende endringer, som vil bidra til en mer bærekraftig fremtid for oss alle.

 

Norrde er engasjert i å støtte varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, samtidig som vi sikrer full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi har fokus på flere sentrale delmål:

Anstendig arbeid for alle: Vårt mål er å sikre at alle har tilgang til arbeid som tilbyr rettferdig lønn, arbeidssikkerhet og beskyttelse mot diskriminering og utnyttelse.

Bærekraftig økonomisk vekst: Vi fremmer økonomisk vekst som er inkluderende, og som ikke går på bekostning av miljøet eller fremtidige generasjoner.

Økt produktivitet: Gjennom innovasjon og teknologisk utvikling, sikter vi mot en mer bærekraftig produksjon og et høyere økonomisk nivå.

Godt arbeidsmiljø: Vi sikrer gode arbeidsforhold og arbeidstrygghet, og står for like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre sosiale faktorer.

Kampen mot ungdomsledighet: Vi arbeider for å bekjempe ungdomsledighet og sikrer at unge mennesker har gode muligheter til å delta i arbeidsmarkedet.

Redusere lønnsforskjeller: Vi jobber for å redusere lønnsforskjeller basert på kjønn, etnisitet og andre faktorer for å fremme rettferdighet og likestilling.

For å nå disse målene under Mål 8, er det nødvendig med tiltak som fremmer en inkluderende arbeidsstyrke, investeringer i utdanning og opplæring, stimulering av entreprenørskap og innovasjon, samt utvikling av politikk som fremmer bærekraftig økonomisk utvikling. Gjennom disse tiltakene, streber Norrde etter å skape en rettferdig, inkluderende og bærekraftig økonomi som balanserer sosiale og miljømessige behov med økonomisk vekst.

Norrde er dedikert til å utvikle byer og bosetninger som er inkluderende, sikre, robuste og bærekraftige. Med en økende global urbanisering, blir det essensielt å sikre at byutvikling skjer på en bærekraftig måte.

Lik tilgang til ressurser: Vårt mål er å sikre at alle innbyggere har lik tilgang til grønne områder, infrastruktur, transport, boliger og offentlige tjenester, uavhengig av sosial status eller bakgrunn.

Bærekraftig arealbruk: Vi fremmer bærekraftig utvikling gjennom nøye planlegging og forvaltning av arealer, som tar vare på naturressurser, reduserer arealforbruk og bidrar til kampen mot klimaendringer.

Reduksjon av miljøpåvirkning: Vi tar målrettede skritt for å minske byers miljøpåvirkning, inkludert tiltak for å redusere luftforurensning, forbedre avfallshåndtering og fremme bærekraftig energi- og ressursbruk.

Styrking av byers motstandskraft: Vi arbeider for å øke byers motstandsevne mot naturkatastrofer, klimaendringer og andre kriser gjennom effektive tilpasnings- og beredskapsplaner.

Bærekraftig transport: Vi støtter bærekraftige transportformer som kollektivtransport, gåing og sykling for å redusere trafikkbelastning, utslipp og forbedre luftkvaliteten i byene.

Bevaring av kultur og identitet: Vi legger vekt på å verne om byenes historiske og kulturelle arv, samt fremme kunst og kulturaktiviteter i urbane områder.

Ved å fokusere på Mål 11, bidrar Norrde til utviklingen av bærekraftige byer og lokalsamfunn som ivaretar behovene til både dagens og fremtidige generasjoner, og som samtidig fremmer et bedre miljø, forbedret livskvalitet for innbyggerne og mer motstandsdyktige samfunn.

Norrde er dedikert til å sikre bærekraftig ressursforvaltning i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruk og avfallshåndtering. Dette målet er sentralt for å minske ressursbruk, avfall og den negative miljøpåvirkningen forbundet med produksjon og forbruk av varer og tjenester.

Effektiv ressursbruk: Vi fokuserer på å fremme effektiv bruk av naturressurser gjennom forbedrede produksjonsmetoder, resirkulering og ressursutnyttelse for å redusere sløsing og miljøbelastning.

Avfallsreduksjon: Gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og gjenbruk, arbeider vi for å minske avfallsmengden og begrense miljøkonsekvensene av avfallsproduksjon, og bidrar dermed til en mer sirkulær økonomi.

Bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre: Vi øker bevisstheten rundt miljøkonsekvensene av forbruk og oppmuntrer til grønnere valg og ansvarlige handlinger.

Bærekraftige forretningsmodeller: Vi oppfordrer til grønne praksiser og bærekraftige forretningsmodeller i næringslivet for å redusere miljøpåvirkningen av produksjon og handel.

Kunnskapsutvikling: Vi utvikler og deler kunnskap om viktigheten av ansvarlig forbruk, bærekraftig produksjon og avfallshåndtering for å fremme endring i atferd og holdninger.

Ved å jobbe mot Mål 12, bidrar Norrde til en mer bærekraftig og ressurseffektiv økonomi, reduserer miljøpåvirkningen av produksjon og forbruk, og sikrer ansvarlig ressursforvaltning for fremtidige generasjoner.

Norrde er forpliktet til å iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaendringene og deres konsekvenser. Dette er kritisk for å redusere de globale utslippene av drivhusgasser og begrense global oppvarming, som er nødvendig for å beskytte planeten og sikre menneskers liv og helse.

Reduksjon av klimagassutslipp: Vårt hovedmål er å redusere de globale klimagassutslippene for å begrense den globale oppvarmingen og unngå farlige klimaendringer. Dette innebærer å kutte utslipp av CO2 og andre drivhusgasser fra sektorer som industri, transport, energiproduksjon, jordbruk og skogbruk.

Tilpasning til klimaendringer: Vi fokuserer også på tiltak for å forbedre tilpasningsevnen til klimaendringer og minske sårbarheten til samfunn og økosystemer overfor klimarelaterte hendelser som ekstremvær, havnivåstigning og tørke.

Kunnskaps- og kapasitetsbygging: Vi arbeider for å styrke kunnskapen, kapasiteten og ressursene for å håndtere klimaendringer, samt øke bevisstheten om klimautfordringene og behovet for tiltak på både individ- og samfunnsnivå.

Internasjonalt samarbeid: Norrde fremmer internasjonalt samarbeid for å styrke implementeringen av klimaavtaler, som Parisavtalen, og øke finansieringen til klimatiltak i utviklingsland.

 

Gjennom å arbeide aktivt mot Mål 13, bidrar Norrde til å redusere effektene av klimaendringer, bevare miljøet og skape en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Norrde engasjerer seg i å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av terrestriske økosystemer. Målet vårt er å ivareta og rehabilitere økosystemer, bevare biologisk mangfold, bekjempe ørkenspredning og fremme bærekraftig skogbruk.

Beskyttelse av økosystemer: Vi fokuserer på å beskytte, restaurere og fremme bruk av økosystemer for å bevare og fremme biologisk mangfold, både på land og i ferskvannsmiljøer. Dette inkluderer tiltak for å beskytte truede arter og deres naturlige habitater.

Bekjempelse av ørkenspredning: Vi arbeider aktivt for å stoppe og reversere ørkenspredning, forhindre jorderosjon og rehabilitere degraderte landområder gjennom bærekraftig arealforvaltning og jordbruksteknikker.

Bærekraftig skogforvaltning: Vi styrker implementeringen av bærekraftig skogforvaltning, bekjemper ulovlig hogst og bidrar til skogrehabilitering for å bevare skogressurser og arter avhengige av skogmiljøet.

Ansvarlig ressursbruk: Vi oppfordrer til ansvarlig bruk og forvaltning av naturressurser for å sikre langsiktig bærekraftig utvikling, samtidig som vi tar hensyn til lokalsamfunnenes og urfolks behov.

Bevaring av truede arter: Vi fremmer bevaring av truede arter og habitater for å opprettholde økosystemenes funksjoner, biologisk mangfold og økosystemtjenester.

 

Gjennom å jobbe mot Mål 15, bidrar Norrde til å bevare og gjenopprette terrestriske økosystemer, opprettholde biologisk mangfold og sikre en sunn og produktiv natur for både dagens og fremtidige generasjoner.

Et sømløst og godt samarbeid

Er du interessert i våre tjenester? Kontakt oss for en hyggelig prat.